9.1.3. Vstupní soubory

V části vstupní soubory se aktualizují zpracovávané soubory.

Aktualizovat – stiskem tlačítka aktualizovat se zahájí aktualizace vstupních souborů. U všech souborů ve vstupním adresáři se porovná, zda nedošlo k jejich změně, nebo jestli nějaké soubory neubyly nebo nepřibyly. Aktualizaci lze přerušit opětovným stiskem tlačítka aktualizovat. Po dokončení aktualizace se zobrazí statistika obsahující zjištěné změny.

Podadresáře – zatrhnutím volby podadresáře se do zpracování zahrnou i podadresáře vstupního adresáře.